výběr jazyka: CS EN

Komplexní zavedení systému hospodaření s energií dle ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií dle Dle ISO 50001

Základní principy systému:
 • Účinné a hospodárné využití energie
 • Zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti

Postup implementace principů systému managementu hospodaření s energií:

 • Zpracování úvodní analýzy pro implementaci systému řízení dle požadavků normy a platné legislativy
 • Zahájení realizace odsouhlasených doporučení z analýzy zahrnující:
  • realizaci opatření pro zajištění plnění právních požadavků
  • realizaci opatření vyplývajících z normy zahrnující:
  • Identifikace a vyhodnocení všech energetických aspektů a energetických faktorů
  • Zpracování registru příležitostí pro šetření energií
  • Definování významných energetických aspektů
  • Stanovení energetických cílů, cílových hodnot a programů pro jejich realizaci
  • Vydání energetické politiky
  • Zpracování registru právních a jiných požadavků
  • Stanovení způsobu řízení všech významných energetických aspektů

Zajištění proškolení zaměstnanců na jednotlivých úrovních:

 • Vrcholový management
 • Pracovní tým implementace
 • Interní auditoři
 • Střední management
 • Zaměstnanci

Zpracování dokumentace systému managementu a příslušných záznamů

 • Nastavení účelné a efektivní komunikace o hospodaření s energií
 • Nastavení řízení provozu – provozní postupy, kriteria pro provoz, hodnocení spotřeby energie, energetické úvahy, energetická účinnost, atd.

Monitorování a měření

 • Energetické měření
 • Spotřeba energie a energetické faktory
 • Ukazatele energetické náročnosti
 • Hodnocení souladu s požadavky legislativními a s těmi, ke kterým se společnost zavázala

Interní energetické audity

 • Realizace energetických auditů
 • Zajištění postupu pro realizaci nápravných a preventivních opatření