výběr jazyka: CS EN

Integrovaný systém řízení rizik

Integrovaný systém řízení rizik

Výchozí stav při implementaci integrovaného systému řízení rizik dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:

 • komplexní zavádění integrovaného systému řízení
 • implementace v rámci přechodu systému řízení jakosti na novou normu
 • Implementace v rámci rozšiřování stávající ho systému řízení zahrnujícího některou z části integrovaného systému

Postup:

 • Zpracování úvodní analýzy v rozsahu požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, relevantních požadavků právních předpisů a zmapování hlavních firemních procesů (více viz část Analýzy systému a legislativy)

Řešení implementace integrovaného systémového řízení:

 • jednotlivé konzultace k zaváděné problematice řízení procesů a rizik
 • tvorba metodiky identifikace a hodnocení rizik v jednotlivých oblastech
 • systém identifikace a implementace řešení k jednotlivým rizikům
 • konzultace a výběr nejvhodnější varianty řešení identifikovaných rizik
 • konzultace k tvorbě potřebné systémové dokumentace
 • zpracování integrované politiky, cílů, cílových hodnot a programů a opatření
 • naplnění relevantních právních předpisů
 • zajištění havarijní připravenosti

Stanovení způsobu monitoringu a měření v rozsahu:

 • legislativních požadavků
 • řízení ukazatelů významných aspektů
 • cílových hodnot

Školení:

 • managementu
 • implementačního týmu
 • zaměstnanců všech úrovní
 • interních auditorů

Interní audity:

 • provedení interních auditů
 • zapracování interních auditorů v praxi
 • provedení komplexního předcertifikačního auditu
 • spolupráce při certifikačním auditu
 • vypořádání neshod
 • pomoc při usazení a zlepšování nastaveného systému řízení během dalšího období