výběr jazyka: CS EN

Posouzení ekologické újmy


Posouzení ekologické újmy

Legislativní rámec
  • Požadavek zákona 167/2008 Sb. a nařízení vlády 295/2011 Sb.
Posouzení ekologické újmy o ohledem na
  • vodu
  • půdu
  • chráněné druhy a přírodní stanoviště
Rozsah provedení:

1. Provedení fyzické kontroly zařízení a činností a posouzení stavu na místě pro zpracování posouzení újmy. Výstup – příloha k protokolu dle NV č. 295/2011 Sb. v rozsahu fotodokumentace zdrojů + komentář z hlediska úniku a újmy + informace o zdroji a množství. Plnění specifikovaných požadavků

2. Zpracování protokolu základního hodnocení rizika dle požadavků nařízení vlády č. 295/2011 Sb., příloha č. 1. Výstup – řádně zpracované příloha č. 1 NV č. 295/2011

3. Zpracování protokolu podrobného hodnocení rizika dle požadavků nařízení vlády č. 295/2011 Sb., příloha č. 2. Výstup – řádně zpracované příloha č. 2 NV č. 295/2011


Koho se posouzení týká:
  • Provozovatelů zařízení, která podléhají integrovanému povolení podle zákona o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
  • Provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší podléhající povolení podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.)
  • Provozovatelů zařízení, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (č. 356/2003Sb.)
  • Provozovatelů zařízení, kteří nakládají s přípravky na ochranu rostlin (č. 326/2004 Sb.) nebo biocidními přípravky (č. 120/2002 Sb.) podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)
  • Toho, kdo vypouští odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod, odbírá či vzdouvá povrchové nebo podzemní vody na povolení podle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.)
  • provozovatelů zařízení k nakládání s odpadem podléhajících souhlasu podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.)